Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Šentil

Predpisi, na katere predpis vpliva