Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2018

Predpisi, na katere predpis vpliva