Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj 25/1998

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva