Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva