Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva